Tenester byggeteknikk


Bystøl tilbyr rådgjevande byggtekniske tenester (RIB) innan geoteknikk og betong-, stål- og trekonstruksjonar. Me samarbeider tett med byggherre og arkitekt og søkjer å finna dei totalt beste løysingane for prosjektet.

Me tilbyr følgjande tenester:

·        Skisseprosjekt og konseptutgreiing med kostnadskalkylar

·        Prosjektering og dimensjonering av betong-, stål- og trekonstruksjonar

·        Geoteknisk prosjektering og fundamentering

·        Utarbeiding av anbodsgrunnlag og kontrahering av entreprenørar

·        Terrengoppmåling og stikking

·        Byggesøknader

·        Prosjekt- og byggeleiing 

·        Uavhengig kontroll av prosjektering og utføring

Me prosjekterer alt frå små støttemurar til bygningar med fleire etasjar, og har i løpet av 35 år lang erfaring med mange ulike typar bygg og konstruksjonar:

·        Kontorbygg

·        Industribygg

·        Landbruksbygg

·        Einebustader og leiligheitsbygg

·        Sjukeheimar og skular

·        Bruer, støttemurar med meir

·        Komplette småkraftverk og konstruksjonar til større vasskraftverk

 

For meir informasjon om våre tenester innan byggeteknikk, ta kontakt med dagleg leiar Jens A. Melheim