Tenester vasskraft - utland


Bystøl har erfaring med detaljprosjektering av kraftverk også utanfor Norge. Me har prosjektert idriftsette kraftverk i Uganda og har prosjekt i arbeid i Uganda, Rwanda og Indonesia. Me er interesserte både i nye kraftverkprosjekt og opprustings-/oppgraderingsprosjekt.

Me søkjer å finna dei beste løysingane i nært samarbeid med oppdragsgjevar og leverandørar i kvart prosjekt. Etter vårt syn er alle kraftverk unike.  Dam, inntak, vassveg, turbinoppsett og kraftstasjon må tilpassast terreng, slukevne, hydrologi med meir.  

Me tilbyr følgjande tenester:

·        Forprosjekt med synfaringar

·        Teknisk-økonomisk optimalisering av slukeevne, vassveg og turbinoppsett

·        Prosjektering av dam og inntak, vassveg og kraftstasjon

·        Prosjektering av tilhøyrande konstruksjonar som bruer, vegar, kanalar med meir

·        Utarbeiding av underlag og rådgjeving ved innkjøp av elektromekanisk utrustning, røyr og røyrdeler, rister, luker med meir

·       Utarbeiding av mengdelister til entreprenørar

·        Utarbeiding av arbeidsteikningar, armeringsteikningar og sluttdokumentasjon

·        Byggeleiing

Bystøl har erfaring frå komplett prosjektering av over 65 ulike kraftverk i Norge , sjå referansar. Me har arbeidd både for grunneigarar, lokale energiverk og nasjonale småkraftutbyggingsselskap.

Låge norske straumprisar kombinert med høgt kostnadsnivå gjer at våre løysingar er konkurransedyktige internasjonalt.  

For meir informasjon om våre tenester innan vasskraft utland, ta kontakt med dagleg leiar Jens A. Melheim