Dam og inntak


Bystøl har lang erfaring med utforming av inntak og har gode tilbakemeldingar på inntaka vi har konstruert. Ved utforming av inntak legg vi vekt på

  • Tilpassing til lokale tilhøve
  • Sikre størst mogeleg fallhøgd og minst mogeleg falltap
  • Sikre vasstetting, kapasitet og stabilitet
  • Tilkomst for reinsking i dam og rundt inntak
  • Utforming som sikrar inntak i le for hovudvasstraum
  • Inntaksrist neddykka med tilstrekkeleg kapasitet
  • Etablering av uttak for minstevassføring

3D modell av inntaket til Råssafoss Kraftverk