Settefisk

Erko Settefisk

Erko settefiskanlegg ligg i Sagvåg i Stord kommune, Hordaland. Anlegget har konsesjon til produksjon av 5 millionar smolt årleg. Styrande føresetnadar for konsesjon er:

 • Krav om minstevassføring 100 l/s heile året. Måleanordning for registrering av minstevassføring skal etablerast, og data skal kunne bli lagt fram på førespurnad.

 • Vassuttaket Storavatnet skal regulerst mellom kote +10,6 og + 10,1. Reguleringsgrensene skal markerast med faste og tydelege vasstandsmerke som det offentlege godkjenner.

 • Vassuttaket skal avgrensast til maksimalt 0,33 m3/s og skal ikkje overstige 0,192 m3/s gjennomsnittleg uttak over året. Det skal installerast vassmålar og vassuttaket skal loggførast kontinuerleg. Data skal kunne leggjast fram på førespurnad frå NVE.

Bystøl prosjekterte inntak og dam i Storavatnet, og også to mindre tersklar for vandring av fisk. I tillegg vart det prosjektert eit arrangement for minstevassføring ved reguleringsterskel i Sagvågelva.

Inntaket vart prosjektert separert frå dammen, og dammen vart ein terskel med overløp på kote +10,6 i to meters breidde. I forlenginga av terskelen vart det prosjektert ei flaumluke med dimensjon 1400x1400mm som kan nyttast til å senka vassnivået i forkant av varsla store nedbørsmengder. Mellom luka og fjell fekk ein eit kammer for måling av minstevassføring, og almennheita har tilgang til taket på tilhøyrande lukehus, der det står skilt med informasjon om reguleringsgrenser og display med gjeldande verdiar.

For arrangementet for minstevassføring i elva, gjeld fylgjande:

 • Elektronisk målar er etablert i frostfritt kammer.

 • Logging av vassnivå ein gong pr. time registrerast elektronisk og dataa vert overført trådlaust til styresystemet til settefiskanlegget og lagra.

 • Display med gjeldande minstevassføring og vasstand er plassert på rekkverk på taket på inntakshuset.

 • Informasjonsskilt om krav til minstevassføring og reguleringsgrenser er plassert ved sida av displayet.

 • Målestav for manuell avlesing av vasstanden er plassert på søyle mellom tappeluke og reguleringsterskel.

Illustrasjon av arrangement for minstevassføring i elva

Illustrasjon av arrangement for minstevassføring i elva

Osland Settefisk

Settefiskanlegget er lokalisert i Sørebu i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane. Her har det vore produksjon av settefisk sidan 1986. Nytt anlegg stod klart i 2016 med konsesjon for produksjon av 2,5 millionar smolt årleg. I samband med dette prosjekterte Bystøl arrangementet for minstevassføring for å tilfredsstille krav om å sleppe 54 l/s om sommaren og 25 l/s om vinteren, samt avgrense vassuttaket til maksimalt 35 m3/min. Dette må kunne loggførast kontinuerleg, og data må kunne bli lagt fram til myndigheitene ved førespurnad.  

Det vart etablert eit arrangement for måling og registering av minstevassføring i tilknyting til eksisterande inntakshus med filter nær terskelen i Sørebøelva. Vatn vart teke i kammer rett nedstraums innløpsventil i inntaket og ført i røyr for måling og registrering. Målaren er plassert i eit kammer på utsida av inntakshuset, med luke for innkomst. Varmeovn vert plassert i kammeret som frostsikring.

Arrangementet omfattar fylgjande:

 • Elektronisk målar er etablert i frostfritt kammer

 • Logging av vassnivå ein gong pr. time registrerast elektronisk og dataa vert overført og lagra i styresystemet til settefiskanlegget

 • Display med gjeldande minstevassføring er plassert på veggen til inntakshuset

 • Informasjonsskilt om minstevassføringa er plassert ved sida av displayet på veggen til inntakshuset

Illustrasjon av eksisterande inntakshus med kasse for måling og rør ut i elva for minstevassføring

Illustrasjon av eksisterande inntakshus med kasse for måling og rør ut i elva for minstevassføring